مولکول هایی که می توانند در مرز داپلر Doppler limit یخ بزنند

ر راستای شیوه سرد کردن اتم ها زمینه برای تحقیقات بیشتری فراهم شده است تا محققان بتوانند در مورد ویژگی های اتم های مختلف مطالعات بیشتری را پیش ببرند

0
34
مولکول هایی که می توانند در مرز داپلر Doppler limit یخ بزنند

“مولکول ها علاوه بر ریز بودن می توانند به دلیل تحرک بالای خود در راستای مطالعه دانشمندان را دچار مشکل کنند، با توجه به راهکار سرد کردن و کاهش تحرک مولکول ها می توان به راحتی بررسی های مورد نیاز را بر روی آنها و ساختار مواد اجرایی کرد”

تیمی از محققان در مرکز ماده سرد Cold Matter، آزمایشگاه بلاکت (Blackett) راهی را یافته اند که تا این ذرات را در مرزی بسیار نزدیک به صفر مطلق سرد و یخ کنند. با توجه به نوشته های این گروه که در مجله Nature Physics به چاپ رسیده است، دو تکنیک مربوط به رسیدن به نوعی کشف عظیم را معرفی می کنند که می تواند تاثیرات بسیار خوبی در زندگی آینده انسان داشته باشد.

دانشمندان مدتی پیش توانستند اتم ها را در دمایی نزدیک به صفر مطلق یخ کنند اما انجام این کار در راستای مولکولی به عنوان موردی به شمار می رفت که برای مدتی فکر دانشمندان را به خود درگیر کرده بود. با توجه به نتایج بررسی های به دست آمده دانشمندان توانسته اند با اعمال دو تکنیک سنتی مولکول ها را در دمایی نزدیک به صفر مطلق سرد کنند و آنها را تا مرز هزاران درجه پایین تر از صفر برسانند. برای این مطالعه آنها از مولکول های کلسیم مونوفلوئورید Calcium Monofluoride که در طی آن از آهن ربایی برای نگه داشتن آنها و لیزری جهت کم کردن دما در راستای آهسته تر کردن سرعتشان استفاده کردند. این شیوه ای بوده که در گذشته از آن بسیار استفاده شده است. برای هرچه بیشتر خنک کردن مولکول های مربوطه-در دمایی فراتر از حد داپلر-تیم از نمونه سرمایش سیزیف (Sisyphus) که در طی آن دو لیزر با سرعت بسیار بالا به طرف هم فرستاده می شوند و میدان الکترومغناطیسی را پدید می آورند بهره بردند. چنین محیطی توانسته تاثیر اعمال مداوم بر روی مولکول ها را برای دانشمندان فراهم کند، اعمال شیوه تخلیه انرژی از چنین مولکول هایی که در نهایت باعث سرد شدن آنها می شود. با استفاده از این دو تکنیک تیم توانسته تا مولکول ها را تا میزان بسیار پایین تر از صفر مطلق برساند.

در راستای شیوه سرد کردن اتم ها زمینه برای تحقیقات بیشتری فراهم شده است تا محققان بتوانند در مورد ویژگی های اتم های مختلف مطالعات بیشتری را پیش ببرند. هم اکنون با اعمال شیوه هایی برای یخ کردن مولکول ها باری دیگر زمینه هایی برای دانشمندان فراهم می شود تا بتوانند مطالعات بیشتری در راستای ویژگی ذرات مربوطه انجام دهند. زمانیکه ذرات یخ می زنند به این معنی است که سرعت حرکتی آنها بسیار کاهش پیدا می کند و در نتیجه مطالعه را برای محققان راحت تر می کند و در نتیجه تمامی واکنش هایی که با کاهش سرعت مولکول ها به وجود می آید نیز به راحتی می تواند مورد بررسی و مشاهده قرار بگیرد.

افزودن دیدگاه